Sekvenčné pásma 2012-2033

07.02.2021

Sme súčasťou prebiehajúcej druhej vlny prebudenia, ktorá započala rokom 2012 a končí okolo roku 2033. Každá vlna sa v čase rozdeľuje na sekvenčné pásma - tzv. mosty. Mosty nám slúžia ako prechod z jednej energetickej frekvencie k druhej (z pravidla od nižších frekvencii k vyšším) tak, aby sa naše vedomie a telo plynule prispôsobilo k novému energetickému potenciálu. V aktuálnej vlne prebudenia máme dva sekvenčné mosty, kde nájdete konkrétnejšie témy, ktorých sa dotýkajú premeny vedomia a aj zmien prebiehajúcich na bunkovej úrovni v našom fyzickom tele. 


Sekvenčné pásmo 2012-2022

Sekvenčné pásmo 2022-2033na genetickej úrovni, ktorý prinášajú jednotlivé vlny aKaždé sekvenčné pásmo v ktorejkoľvek vlne prebudenia prináša hlavne kultiváciu ducha. 


Prebúdzanie vedomia spočíva z veľkej miery okrem premeny fyzickej aj v akejsi kultivácií ducha prejavujúceho sa limitovaným spôosobom skrze naše telo, v spôosobe chôdz


Prirodzeným prejavom tejto sekvencie je, že naše srdce zjemnieva, myseľ je jasnejšia a naše vedomie sa rozširuje a vzostupuje do solárnej čakry.

Ľudský organizmus sa mení na bunkovej úrovni a tým sa prebúdzajú naše pôvodné* schopnosti a zmysly jemnohmotných tiel superorganizmu. Učíme sa vylaďovať vlastné reakcie na zmysly, emócie a myšlienky tým, že im menej podriaďujeme svoje konanie a rozhodnutia. Na základe hlbšieho sebaporozumenia ich začíname vnímať ako zdroje informácií prichádzajúce z vonkajšieho sveta, nie ako určovateľov nášho osudu. Tento fakt svedčí o významnom posune v našom vedomí.

Na mentálnej a emocionálnej úrovni, žijeme tzv. obdobie vhľadov. Komplikované myšlienkové konštrukty a zamotaný emocionálny systém zasahuje evolučná sila veku syntézy**, ktorá nám prináša viac súvislosti k uvedomeniam. Doslova nám syntetizuje - spája - lepí spomienkovú rovinu s aktuálnymi vedomosťami dokopy. ObjJASňujú sa nám okolnosti v živote, otvárame sa novým uhlom pohľadov a tým získavame nadhľad.

Sila jednania sa začína čoraz viac manifestovať v oblasti solar plexu. Toto postupne sa prebúdzajúce centrum je dôležité pre zrod Kristovského vedomia v novej ére bytia. Jeho postupná premena tak pomáha lepšie stráviť energie vyšších frekvencií a podporí zrod dúhového tela tzv. "Corpus Christi". Cesta k novému telu sa ukazuje ako schopnosť vyššieho jasnocitu prostredníctvom zmyslov. Intuíciu začíname vnímať v omnoho vyššej miere a sme naklonení akceptovať ju ako vnútorný navigačný systém. Náš vnútorný oheň stúpa a organizmus sa otepľuje.

Aktuálne sme svedkami vzostupu tzv. procesu štiepenia. Môžeme pozorovať ako súbežne vedľa seba existujú dve oddelené reality - zanikajúce staré vzorce bytia a vznikajúce nové systémy pre život . V spoločnosti sa to prejavuje ako pribúdajúce témy na riešenie nášho doterajšieho konania. Naše reakcie a názory sa polarizujú. Mienky postavené na strachu sú opozitom prebudenej mysle a srdca s vyšším porozumením. Oslabuje sa náš vlastný záujem zotrvávať v životných drámach a posilňuje sa zmysel pre zodpovednosť, vedúci k slobode a jednote. Práve týmto jednaním sa posilňuje náš imunitný systém a choroby nás zasahujú menej. Otvárajú sa nové "jemnejšie" spôsoby liečenia pracujúce na energetickej úrovni bez radikálneho a chemického zásahu do organizmu.

Traumy v medziľudských vzťahoch sú uvoľňované do svetla. Staré väzby založené na nevedomých sľuboch prechádzajú obnovou alebo sa rušia. Zvedomujeme si cit k sebe, partnerom, deťom a prírode. V otázkach sexuality a polarít sa posúvame pod povrch, hlbšie ku koreňu bytia. Sme pozývaní k obnove vzťahu k svojmu telu. Prechádzame od vedomia "telo" k vedomiu "telo-chrám", od vedomia ľudský organizmus k "superorganizmu". Tento proces prebieha v každom z nás. U niektorých jednotlivcov nevedome a u iných vedomejšie - sme v procese - v prechode, ktorý sa deje na základe zákona rovnosti a slobodnej vôle.

Posun v chémií ľudského mozgu nám umožňuje vnímať Jednotu medzi rozdielnosťami v náboženstve, kultúrach a tradíciách, spája spretŕhané väzby v mužsko-ženskom svete a rozpory v spoločenskom živote planéty. Začíname využívať fragment mozgu, zvaný MOST medzi ľavou a pravou hemisférou. Prirodzeným javom tohto cyklu je vylúčenie našej nerezonujúcej DNA z rodiacej sa matrice Novej Zeme. Priestor medzi starým a novým vedomím sveta je prepojený dúhovými mostami existencie, ktoré tu pre nás sú v čase prechodu.

Cesta je v našom tele. V bunkách si nesieme zakódované princípy pre nový život - princíp zdieľania, dôvery, syntézy a heterarchie***. Tieto cnosti nášho prebúdzajúceho sa vedomia, nám pomáhajú v tomto čase vibrovať k frekvenciám vedúcim k prestupu. V momente ukončovania sekvencií prebudenia človeka, budú tieto cnosti plne zapísané ako na genetickej, tak historickej úrovni našej existencie a stanú sa našou každodennosťou.

AKo sa týmto zmenám nebrániť? 


Sme v procese v láske a úcte k životu.

Prirodzeným prejavom tejto sekvencie je, že naše srdce zjemnieva, myseľ je jasnejšia a naše vedomie sa rozširuje a vzostupuje do solárnej čakry.

Ľudský organizmus sa mení na bunkovej úrovni a tým sa prebúdzajú naše pôvodné* schopnosti a zmysly jemnohmotných tiel superorganizmu. Učíme sa vylaďovať vlastné reakcie na zmysly, emócie a myšlienky tým, že im menej podriaďujeme svoje konanie a rozhodnutia. Na základe hlbšieho sebaporozumenia ich začíname vnímať ako zdroje informácií prichádzajúce z vonkajšieho sveta, nie ako určovateľov nášho osudu. Tento fakt svedčí o významnom posune v našom vedomí.

Na mentálnej a emocionálnej úrovni, žijeme tzv. obdobie vhľadov. Komplikované myšlienkové konštrukty a zamotaný emocionálny systém zasahuje evolučná sila veku syntézy**, ktorá nám prináša viac súvislosti k uvedomeniam. Doslova nám syntetizuje - spája - lepí spomienkovú rovinu s aktuálnymi vedomosťami dokopy. ObjJASňujú sa nám okolnosti v živote, otvárame sa novým uhlom pohľadov a tým získavame nadhľad.

Sila jednania sa začína čoraz viac manifestovať v oblasti solar plexu. Toto postupne sa prebúdzajúce centrum je dôležité pre zrod Kristovského vedomia v novej ére bytia. Jeho postupná premena tak pomáha lepšie stráviť energie vyšších frekvencií a podporí zrod dúhového tela tzv. "Corpus Christi". Cesta k novému telu sa ukazuje ako schopnosť vyššieho jasnocitu prostredníctvom zmyslov. Intuíciu začíname vnímať v omnoho vyššej miere a sme naklonení akceptovať ju ako vnútorný navigačný systém. Náš vnútorný oheň stúpa a organizmus sa otepľuje.

Aktuálne sme svedkami vzostupu tzv. procesu štiepenia. Môžeme pozorovať ako súbežne vedľa seba existujú dve oddelené reality - zanikajúce staré vzorce bytia a vznikajúce nové systémy pre život . V spoločnosti sa to prejavuje ako pribúdajúce témy na riešenie nášho doterajšieho konania. Naše reakcie a názory sa polarizujú. Mienky postavené na strachu sú opozitom prebudenej mysle a srdca s vyšším porozumením. Oslabuje sa náš vlastný záujem zotrvávať v životných drámach a posilňuje sa zmysel pre zodpovednosť, vedúci k slobode a jednote. Práve týmto jednaním sa posilňuje náš imunitný systém a choroby nás zasahujú menej. Otvárajú sa nové "jemnejšie" spôsoby liečenia pracujúce na energetickej úrovni bez radikálneho a chemického zásahu do organizmu.

Traumy v medziľudských vzťahoch sú uvoľňované do svetla. Staré väzby založené na nevedomých sľuboch prechádzajú obnovou alebo sa rušia. Zvedomujeme si cit k sebe, partnerom, deťom a prírode. V otázkach sexuality a polarít sa posúvame pod povrch, hlbšie ku koreňu bytia. Sme pozývaní k obnove vzťahu k svojmu telu. Prechádzame od vedomia "telo" k vedomiu "telo-chrám", od vedomia ľudský organizmus k "superorganizmu". Tento proces prebieha v každom z nás. U niektorých jednotlivcov nevedome a u iných vedomejšie - sme v procese - v prechode, ktorý sa deje na základe zákona rovnosti a slobodnej vôle.

Posun v chémií ľudského mozgu nám umožňuje vnímať Jednotu medzi rozdielnosťami v náboženstve, kultúrach a tradíciách, spája spretŕhané väzby v mužsko-ženskom svete a rozpory v spoločenskom živote planéty. Začíname využívať fragment mozgu, zvaný MOST medzi ľavou a pravou hemisférou. Prirodzeným javom tohto cyklu je vylúčenie našej nerezonujúcej DNA z rodiacej sa matrice Novej Zeme. Priestor medzi starým a novým vedomím sveta je prepojený dúhovými mostami existencie, ktoré tu pre nás sú v čase prechodu.

Cesta je v našom tele. V bunkách si nesieme zakódované princípy pre nový život - princíp zdieľania, dôvery, syntézy a heterarchie***. Tieto cnosti nášho prebúdzajúceho sa vedomia, nám pomáhajú v tomto čase vibrovať k frekvenciám vedúcim k prestupu. V momente ukončovania sekvencií prebudenia človeka, budú tieto cnosti plne zapísané ako na genetickej, tak historickej úrovni našej existencie a stanú sa našou každodennosťou.

Sme v procese v láske a úcte k životu.

* pôvodné schopnosti jasnocitu zmyslovej úrovne, emocionálnej a mentálnej roviny sú prirodzenou výbavou nášho organizmu celé veky. Náležia každej ľudskej bytosti. Schopnosť pracovať so svojím fyzickým telom a jemnohmotnými telami závisí od stupňa vedomia jednotlivca a získaných vedomostí.

**vek syntézy jeprincíp bytia človeka v realite, ktorá ja chápaná ako celistvá prepojená mriežka existencie prírody, kozmu a vedy, rovnako tak vzorcov, pravidiel a osudov ľudských bytostí.

***heterarchia je úroveň sebaorganizácie spoločenstva, kde sa zodpovednosť a rozhodnutia rovnomerne rozdeľujú celým týmto systémom, rozhodovanie je kolektívne.