Svet zajtrajška sekvencia 13_3_21 /4_43

04.02.2022Prenikavo voňajúca atmosféra dnešnej spoločnosti nás vedie k novému úsvitu zajtrajších dní postaviť novú vyspelejšiu spoločnosť. Spoločnosť, do ktorej sa budú rodiť významní ľudia vedúci kroky celej spoločnosti k posunu vpred.

Deti presunú silu vedomia do nových tém, ktoré svet dospelých začne riešiť spoločnými silami s vedením bytostí z vyšších sfér. Otvoria základné nedoriešené problémy planéty a silnými impulznými rozhodnutiami preskočia tieň bývalých dní do budúcna. Budú operovať pomocou nových systémov v rámci bytia intergalaktických systémov. Prenesú staré energopolia vzorcov do novej éry frekvenčných systémov. Obnovia vedomie zabehnutých silných tradícií starej spoločnosti a položia základ novým vedám pre svet. Osviežia pramene múdrosti planetárnych zdrojov driemajúcich pod povrchom Zeme a vyživia staré zranené mikrosvety planéty. Premôžu sily netvorenia a stagnácie, uvedú ich do pohybu a rozdúchajú nový vietor v kontinuu sveta. Uvoľnia rodiace mechanizmy v atmosfére , ktoré ukotvia zásadné piliere pre fungovanie ľudstva. Celostný pohľad na svet sa premení v ponímaní vesmírnych cyklov. Postaví sa nový rozvojový koncept pre budúce generácie.

Mentalita ľudstva vyvibruje do vyšších sfér vedomia prostredníctvom hmotnej záťaže jednotlivcov. Majákom pre zničené svety bude svetlo prichádzajúce zhora. Premení svetské manipulácie k osvieteneckým krokom jednotlivcov kráčajúcich do tmy. Otvorí možnosti a príležitosti k premenám v silových poliach na vybraných miestach planéty. Prinesie potrebné zdrojové kódy nápomocné k mutácií vedomia do kolektívnych sfér. Napojí sa na svetlo prebúdzajúcej sa sily v torzných poliach ľudských tiel a posilní mriežku svetla v hmotnej rovine.

Ochranným štítom bude most a brána vytvorené pre tieto planetárne procesy prebiehajúce v hmotnej rovine aktuálnej dimenzie. Zastabilizujú víriace sily ovplyvňujúce chod premien sveta. Vytvoria oblúk, lomenú dráhu , po ktorej vykráča ľudstvo za pôsobiacimi silami z nultých sfér jemnohmotného sveta.

Nájdu ľudia sily pre tento prestup?

Mnohí nie, pochopia svet ako zanikajúcu sféru civilizácie a nepoužijú sily vedomia, aby sa rozsvietili. Ostanú nižšími frekvenciami, ktoré sa vstrebú do kolektívnej temnoty formujúcej procesy nášho vesmíru. Budú slúžiť ako masa ovplyňujúca funkcie pre pozastavenie rastu, vývoja, ktoré sú potrebné pre vesmírny nádych a výdych. Tým budú omilostení. Nájdu miesto, ktoré si zvolili na základe uplatnenia slobodnej vôle jednotlivcov na tejto planéte podľa daných zákonov galaxie.

Kam sa rozplynie bolesť zo straty svojich blízkych?

Nerozplynie sa, bolesť bude hnacou silou k transmutáciám. Tí, ktorí budú pripravení pochopia a uvidia podstatu vecí dejúcich sa v tomto zlomovom bode ľudstva. Budú vidieť padajúce a stúpajúce obrazy priamo pred očami. Uvidia ako padajúce vytláča do výšin stúpajúce v mene Archimedovho slova. A všetko bude v rovnováhe. Sme v štádiu vyrovnávania síl, kedy tmavé vyrodí svetlé a bude stúpať po prirodzenej krivke (oblúku) vesmírneho cyklu.

Koho počujem?

SEBA V JEDNOTE - je to zvukový odraz prichádzajúci z hlbín kolektívneho vedomia, čítaš zápis modlitieb najvyšších frekvencii obsiahnutých v ľudských telách na Zemi. Priania, želania, cítenie toho istého vedomia, ktoré k tebe prehovára. Je to okruh - prijímajúcich správ z vyšších sfér, dopravujúcich do hmoty prostredníctvom slov a činov čiastočky svetla, ktorá zapaľujú plamene v hmotných telách. Tie svietia ako majáky pre dušu vo vyššej sfére bytia, aby to svetlo mohla rozdúchavať do silnejšie rotujúcej hviezdy v tele na Zemi. Okruhom odovzdáva nové správy formou videní, vízií, nápadov, pocitov, vnemov- znovu vedomie klesá do hmoty, aby z fyzického tela vystúpalo silnejšie svetlo. Je to nádych a výdych duše.

SI TO , ČO JA A JA, ČO TY.

Keď ma počuješ , počuješ seba.

Keď ma vidíš, vidíš seba.

Keď chceš poďakovať mne, ďakuješ sebe.

(Deje sa to s ozvenou - energia je rýchlejšia a hmota pomalšia. Zakrič do hmoty a vráti sa ti zosilnené echo.)

Zápis- 13-3-2021 4_43